Algemene voorwaarden Ameland Actief

Art. 1 Werking

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes en aanbiedingen door of namens Ameland Actief gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn overeengekomen
1.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid 
van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Ameland Actief
1.3 Ameland Actief is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als Ameland Actief deze schriftelijk heeft geaccepteerd

Art. 2 Totstandkoming & inhoud overeenkomst

2.1 Ieder aanbod van Ameland Actief is vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand doordat Ameland-Actief een aanbod schriftelijk/mondeling dan wel telefonisch doet waarna aanvaarding geschied aan de zijde van de opdrachtgever.
2.2 In de overeenkomst wordt vermeld welke activiteiten ondernomen worden, hoeveel deelnemers er meedoen en welk bedrag als voorschot betaalt dient te worden. Kennelijke fouten en vergissingen van Ameland Actief in een publicatie zijn niet bindend

Art. 3 Betaling

3.1 Betaling geschiedt 14 dagen na ontvangst van factuur
3.2 Bij de 1e herinnering wordt €15 administratiekosten berekend
3.3 Bij een 2e herinnering wordt 5% rente in rekening gebracht van het totaal bedrag
3.4 Indien na de 2e herinnering nog niet tot betaling is overgegaan wordt een incassobureau ingeschakeld
3.5 Groepen (vanaf 10 personen) betalen 1/3 van het totaalbedrag vooraf
3.6 Individuen die gebruik maken van een (dag) arrangement betalen het bedrag vooraf, of direct bij aankomst op Ameland

Art .4 Prijs

4.1 De prijzen genoemd op de website zijn exclusief 21%btw en per persoon
4.2 De prijs is exclusief de bootovertocht, tenzij anders in de overeenkomst vermeld
4.3 Indien de overeenkomst gesloten wordt tbv een groep, brengt Ameland Actief de kosten voor het vooraf opgegeven aantal deelnemers en/of materialen in rekening. Betaling geschied echter als genoemd in art 3.
4.4 Ameland Actief reserveert en regelt de activiteiten aan de hand van het aantal opgegeven personen. Mochten er wijzigingen voordoen in het aantal personen dan wordt hiervoor geen kostenvermindering berekend tenzij dit uiterlijk een week van te voren is gemeld of anders is afgesproken met de opdrachtgever

Art.5 Wijziging en Annulering

5.1 Zowel Ameland-Actief als de opdrachtgever behouden het recht om het programma te wijziging. Voor de opdrachtgever kan dit tot 5 dagen voor aankomst. Voor Ameland-Actief kan dit tot 24uur voor aankomst in geval van onvoorziene omstandigheden.
4.5 Ameland-Actief heeft geen invloed op het weer en kan in die hoedanigheid ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor niet gedane activiteiten vanwege het weer.
5.2 Annulering geschiedt dmv telefonisch dan wel schriftelijk contact aan de zijde van de opdrachtgever. De datum van ontvangst geldt als annuleringsdatum.
5.3 Bij annulering is de opdrachtgever in ieder geval het volgende bedrag verschuldigd aan Ameland-Actief:
a) 3 weken voor aanvang (21 -15 dagen): 25% van het  totaalbedrag
b) 2 weken voor aanvang (14 -8 dagen): 50% van het totaalbedrag
c) 1 week voor aanvang (7 dagen of minder) 75% van het totaalbedrag
d) annulering op de dag zelf: 100% van het bedrag

Art.6 Aansprakelijkheid

6.1 Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor de risico van de opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens opzet, grove schuld of nalatigheid van Ameland-Actief is deze niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.
6.2 De deelnemer en/of opdrachtgever is jegens Ameland-Actief aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf.

Pagina afdrukken
Pagina afdrukken